آخرین اخبار و اطلاعیه ها

چهل و چهارمین جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنان و اولین جلسه از دور ششم
1401-03-16 09:01:34

چهل و چهارمین جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنان و اولین جلسه از دور ششم در مورخ 26-2-1401 به منظور انتخاب اعضای کارگروه های هفت گانه تخصصی به صورت حضوری در دانشگاه سمنان برگزار شد.

چهل و سومین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در روز دوشنبه مورخ 25-11-1400 به صورت مجازی تشكيل شد
1400-12-25 11:39:27

چهل و سومین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در روز دوشنبه مورخ 13-10-1400 راس ساعت 10 صبح  تشکیل گردید.

چهل و دومین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در روز دوشنبه مورخ 25-11-1400 به صورت مجازی تشکیل گردید.
1400-12-25 11:35:04

چهل و دومین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در روز دوشنبه مورخ 25-11-1400 راس ساعت 8 صبح تشکیل گردید.

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور استان سمنان به صورت مجازی در روز شنبه مورخ23-11-1400 تشکیل گردید.
1400-12-25 11:29:03

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور استان سمنان با هدف بررسی گزارش بازدیدمراکز سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و همچنین واحدهای ایوانکی، مهدیشهر برگزار گردید

چهل و یکمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در روز دوشنبه مورخ 13-10-1400 راس ساعت 9 صبح تشکیل گردید.
1400-12-25 11:25:21

چهل و یکمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در روز دوشنبه مورخ 13-10-1400 راس ساعت 9 صبح به صورت مجازی تشکیل گردید. 

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان در روز دوشنبه مورخ 20-10-1400 تشکیل گردید.
1400-12-25 11:20:13

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان به صورت مجازی راس ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 20-10-1400 تشکیل گردید.

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی آموزش عالي استان سمنان د روز یکشنبه مورخ 28-09-1400 تشکیل گردید
1400-12-25 11:15:14

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی آموزش عالي استان سمنان به صورت مجازی راس ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 28-09-1400 تشکیل گردید.

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه هاي دولتي و دانشگاه هاي وابسته به دستگاه اجرايي(دانشگاه فرهنگيان و ...) استان سمنان در روز دوشنبه مورخ 22-09-1400تشکیل گردید.
1400-12-25 11:04:41

جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان با هدف بررسی گزارش پردیس های آن دانشگاه برگزار گردید.