اعضای هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان سمنان

دکتر مسعود نصیری زرندی
رئیس هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان سمنان
دکتر فرشاد ورامینیان
نایب رئیس هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان سمنان
دکتر عظیم اله زارعی
دبیر هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان سمنان
دکتر سیف ا... سعدالدین
عضو حقوقی هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان سمنان
دکتر بهروز گل محمدی
عضو حقوقی هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان سمنان
دکتر داوود فیض
عضو حقیقی هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان سمنان
دکتر سیاوش طالع پسند
عضو حقیقی هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان سمنان
دکتر مهدی ایرانمنش
عضو حقیقی هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان سمنان
دکتر مصطفی زارع خورمیزی
عضو حقیقی هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان سمنان
دکتر محمدتقی قربانیان
عضو حقیقی هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان سمنان(نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی)
دکتر سید خلیل اکرامی
عضو حقیقی هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان سمنان(نماینده دانشگاه پیام نور)
دکتر رضا نقدی
عضو حقیقی هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان سمنان(نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای)
سرکارخانم فاطمه مظهری
عضو حقیقی هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان سمنان(نماینده دانشگاه فرهنگیان)