بازگشت جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای در مورخ 27-1-99


جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان راس ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 27-1-99 به صورت مجازی با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید. پس از بحث و تبادل نظر مصوبات جلسه مذکور جهت اتخاذ تصمیم نهایی به جلسه استانی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان ارسال گردید.1399-02-10 13:09:44


پیوست: ندارد