بازگشت جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی _ غیرانتفاعی آموزش عالي استان سمنان د مورخ 16-2-99


در این جلسه گزارش بازدید از دانشگاه غیردولتی _ غیرانتفاعی ایوانکی و موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی برآیند با توجه آیین نامه نحوه نظارت بر فعالیت موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مورد بحث و برررسی قرار گرفت و با توجه به آیین نامه مذکور در خصوص رای پیشنهادی و گزارش تیم ارزیاب، مقرر گردید رای پیشنهادی کارگروه برای موسسات مذکور جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان پیشنهاد گردد.1399-03-26 09:43:18


پیوست: ندارد