بازگشت سی و نهمین جلسه هيات نظارت، ارزيابي و تضمین کیفیت آموزش عالي استان سمنان در مورخ 23-2-99


در این جلسه با توجه به گزارش های تهیه شده در بازدید میدانی تیم های نظارت و ارزیابی از زیر نظام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی و با عنایت به نتایج بررسی تخصصی این گزارش ها در جلسه کارگروه ذیربط، هیات استانی پس از بحث و بررسی تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرد و نتیجه بررسی را به وزارت عتف ارسال نمود.1399-03-26 09:45:32


پیوست: ندارد