بازگشت برگزاری کارگاه آموزشی مجازی معرفی سامانه آزمون دانشگاه سمنان با همکاری مشترک مدیریت فناوری اطلاعا ت و ارتباطات ویزه مراکز آموزش عالی استان سمنان در مورخ 4-4-99


از زمان شروع ویروس کرونا یکی از از موضوعات مهم در نظام آموزش عالی ارائه خدمات آموزشی به صورت غیرحضوری در سطح کیفیت مطلوب می باشد. این امر با توجه به چگونگی و تنوع خدمات آموزشی همواره یک دغدغه اساسی بوده است. فراهم شدن بستر های فناوری و نرم افزار های کاربردی از جمله پیش نیاز های اساسی است.

سامانه آزمون یکی از تولیدات نرم افزارهای دانشگاه سمنان جهت برگزاری امتحانات غیرحضوری می باشد. با توجه به استفاده موفق این سامانه در آزمون های داخلی دانشگاه، امکانات و استاندارد های لازم را برای برگزاری مطلوب امتحانات فراهم نموده است به همین منظور هیات ناتک استان سمنان با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مجازی ویژه مراکز آموزش عالی استان سمنان در روز چهارشنبه مورخ 4-4-99 نمود.

در این کارگاه آموزشی  ویژگی ها و قابلیت های سامانه مذکور توسط مدیر محترم گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همکاران محترم ایشان تشریح گردید. نمونه هایی از آزمون های به عمل آمده توسط این سامانه به همراه چگونگی ساخت، برگزاری امتحان، نحوه دریافت پاسخ نامه های دانشجویان و کنترل های لازم جهت جلوگیری از تقلب و تضییع حق دانشجویان بطور کامل توضیح و در هر مرحله به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.1399-04-21 08:47:15


پیوست: ندارد