دانشگاه دولتی


ردیف نام مرکز شهر آدرس تلفن وب سایت ایمیل
1 دانشگاه سمنان سمنان سمنان- کیلومتر 3 جاده دامغان 023-33328860 https://semnan.ac.ir pr @ semnan.ac.ir
2 دانشگاه شاهرود شاهرود شاهرود میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود 02332396000 https://shahroodut.ac.ir/fa info@shahroodut.ac.ir
3 دانشگاه دامغان دامغان دامغان، ابتداي بلوار چشمه علي 35220220 https://du.ac.ir
4 دانشگاه گرمسار گرمسار گرمسار- ابتدای ورودی شهر گرمسار 02334244043 www.ugsr.ir s_saber2004@yahoo.com
5 دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان) سمنان ميدان معلم ، بلوارمعلم شرقي، کدپستي: 3514655798 33361705-33361701 -023 www.fgusem.ac.ir info@fgusem.ac.ir