دانشگاه آزاد


ردیف نام مرکز شهر آدرس تلفن وب سایت ایمیل
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار گرمسار ميدان شهدای سوسنگرد- خيابان دانشجو 02334209969،02334205009-12 www.iau-garmsar.ac.ir info@iau-garmsar.ac.ir
2 دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان سمنان کيلومتر5جاده سمنان دامغان-مجتمع دانشگاه آزاداسلامي واحد سمنان 023-33654051 www.semnaniau.ac.ir ali_366@yahoo.com
3 دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دامغان دامغان-ميدان سعدي .بلوار چشمه علي-دانشگاه آزاد اسلامي دامغان 5014-02325225012 damghaniau.ac.ir
4 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهديشهر مهديشهر مهديشهر ميدان امام رضا كوي دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهديشهر 02323627474 msh-iau.ac.ir ict@msh-iau.ac.ir
5 دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود شاهرود بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامي 32396546 www.iau-shahrood.ac.ir dezianian@yahoo.com
6 دانشگاه آزاد اسلامي مركز ايوانكي ایوانکی ايوانکي - مجتمع آموزشي سما- ساختمان ولايت - طبقه چهارم 02324621743 www.iau-eyvanekey.ac.ir
7 دانشگاه آزاد اسلامي مركز شهميرزاد شهميرزاد خیابان شهید بهشتی- ساختمان اداری 6464-02333665555 shahmirzadiau.ac.ir shahmirzad.info@yahoo.com