دانشگاه پیام نور


ردیف نام مرکز شهر آدرس تلفن وب سایت ایمیل
1 دانشگاه پيام نور واحد آرادان آرادان ارادان خ پازوکي جنب مخابرات 02324544540 pnuaradan.ac.ir aradan_pnu@yahoo.com
2 دانشگاه پيام نور واحدايوانكي ايوانکي ايوانکي - انتهاي بلوار آيت اله طالقاني - کد پستي 96741 - 35919 02334524055 eyvanaki.se.pnu.ac.ir
3 دانشگاه پيام نور مركز دامغان دامغان ميدان صد دروازه دانشگاه پيام نور 02335256010 damghan.se.pnu.ac.ir pnu4579@gmail.com
4 دانشگاه پيام نور مركزسمنان سمنان سمنان- میدان استاندارد- جنب اداره پزشکی قانونی سمنان 02333374005 sepnu.ac.ir semnanazmoon@yahoo.com
5 دانشگاه پيام نور واحدمهديشهر مهديشهر مهدیشهر - میدان امام رضا (ع) کوی دانشگاه 02323628220 http://mahdishahr.se.pnu.ac.ir/Portal/Home/
6 دانشگاه پيام نور واحد ميامي ميامي ميامي خيابان امام رضا 02746224002 mayamey.se.pnu.ac.ir mayameyuniversity@yahoo,com
7 دانشگاه پيام نور مركزگرمسار شهرستان گرمسار شهرستان گرمسار ابتداي پل راه آهن . 02334202500 garmsar.se.pnu.ac.ir
8 دانشگاه پيام نور مركزشاهرود شاهرود بلوار دانشگاه -جنب دانشکده علوم قرآني -دانشگاه پيام نور 32300210 023 pnushahrood@.ac.ir pnushahrood@yahoo.com