دانشگاه/موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی


ردیف نام مرکز شهر آدرس تلفن وب سایت ایمیل
1 موسسه آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي شاهرود شاهرود شاهرود، ميدان ولايت، ميدان حضرت ابوالفضل (ع) 02332373651 www.nbshahrood.ac.ir info@nbshahrood.ac.ir
2 دانشگاه غيردولتي ـ غير انتفاعي ايوانكي ايوان کي ایوانکی-خ دانشگاه بلوار ایت ا... طالقانی 6 و 02334521565 www.eyc.ac.ir Eyvanakey@yahoo.com و info@eyc.ac.ir
3 موسسه آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي مولوي ايوانکي ايوانکي -بلوار شهید موسوی 023-34521937 www.molavi.ac.ir infomui@mail.com
4 موسسه آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي رشد دانش سمنان سمنان، ميدان استاندارد، خيابان دفاع مقدس، مصلي بزرگ سمنان، خيابان شهيد احمدي روشن 33481781 www.roshdedanesh.ac.ir info@roshdedanesh.ac.ir
5 موسسه آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي اديبان گرمسار گرمسار، ضلع شمالي جاده مشهد تهران، بين پل هوايي و شهرك صنعتي گرمسار 8-02334557261 www.adiban.ac.ir info@ adiban.ac.ir
6 موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي فضيلت سمنان سمنان، ميدان استاندارد، پشت مصلی، خیابان احمدی روشن 023-33481886-7 و 33481889 و 33481898 www.fazilat.ac.ir fazilat@fazilat.ac.ir
7 موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي علاءالدوله سمناني-گرمسار گرمسار گرمسار-حاجي آباد 34533924 www.asihe.ac.ir info@asihe.ac.ir
8 موسسه آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي عالي کومش سمنان سمنان ميدان استاندارد شرق مصلي خ شهيد احمدي روشن کدپستي 18999-35149 023-33480790-33480791-33480792 www.kumesh.ac.ir info@kumesh.ac.ir
9 موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ـ غير دولتي توران دامغان دامغان، بلوار جمهوري، روبه روي ادراه امور مالياتي، خيابان ادره پست مركزي 023-35262945 www.tooranuni.ir nbturan@yahoo.com
10 موسسه آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي برآيند شاهرود شاهرود-شاهرود، شهرك دانشگاه، خيابان پژوهش، نبش خيابان نيايش 023323397826 info@barayand.ac.ir barayand.ac.ir
11 موسسه آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي علوم و توسعه پايدارآريا ایوانکی ايوانکي نرسيد ه به شهر جديد 34520201-8 -023 www.otaria.ac.ir info@otaria.ac.ir