دانشگاه فنی و حرفه ای


ردیف نام مرکز شهر آدرس تلفن وب سایت ایمیل
1 آموزشکده فني وحرفه اي دختران شاهرود شاهرود شاهرود-ميدان هفت تير-آموزشکده فني وحرفه اي دختران 32270024-32270013-32270026 www.afdshahrood.ac.ir tvu.9986@tvu.ac.ir
2 آموزشکده فني و حرفه اي دختران نرجس سمنان سمنان سمنان- ميدان کوثر-کدپستي3519758686 02333465490 http:/d-semnan.tvu.ac.ir tvu.8955@tvu.ac.ir
3 آموزشکده فني وحرفه اي پسران سمنان سمنان سمنان-بلوار شريف واقفي 023-33330335 www.semnantec.ac.ir fanisemnan@gmail.com
4 آموزشکده فنی و حرفه ای کشاورزی امیرآباد دامغان اميريه دامغان- اميريه- بلوار آزادگان -انتهاي بلوار - دانشکده کشاورزي اميرآباد-دامغان 35354017 http://k-damghn.tvu.ac.ir abolghasem.rahbari@gmail.com