دانشگاه فرهنگیان


ردیف نام مرکز شهر آدرس تلفن وب سایت ایمیل
1 دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد رجايي سمنان بلوار شريف واقفي-پرديس شهيد رجايي سمنان 02333322466 prs.cfu.ac.ir mts1386@gmail.com
2 دانشگاه فرهنگيان پرديس الزهرا سمنان سمنان،میدان ارگ، جنب فروشگاه فرهنگیان 33361709-11 pas.cfu.ac.ir pardisalzahra_semnan@yahoo.com